تمدید پاسپورت

متقاضیان محترم،

پاسپورت های دست نویس منبعد قابل تمدید نمی باشند. لطفاً جهت طرح درخواست پاسپورت ماشین خوان به صفحه  رهنمود درخواست پاسپورت مراجعه نمایید.