Modalité de procuration وکالت

توجه: ترتیب وکالتنامه و وثیقه حصر وراثت بدون دریافت وقت ملاقات به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد!
برای دریافت وقت ملاقات، اینجا کلیک نمایید.

 

لطفاً عین مراجعه تمامی اسناد ذکر گردیده در شرایط ترتیب وکالتنامه و حصر وراثت (به همراه کاپی اسناد) را با خود داشته باشید. در صورت عدم موجودیت هریک از شرایط ذیل، درخواست شما ناکامل می باشد و باید وقت ملاقات جدید اخذ نمایید.

 

ترتیب وکالت نامه Procuration
شرایط ترتیب وکالت نامه:
 1. حضور بلاقید و شرط موکل و دو نفر شهود.
 2. حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه شرط نیست ولی درج مشخصات کامل وکیل (نام، نام پدر، نام پدرکلان، شماره ثبت، صفحه، و جلد تذکره ، محل تولد و در صورت امکان نصب فوتو) به اساس مدارک هویتی معتبر لازمی می باشد.
 3. ارائه سند معتبر از موضوع مورد وکالت مانند قباله شرعی و معلومات مکمل از حدود اربعه
 4. مدارک هویتی موکل و شهود (تذکره، کارت اقامت و پاسپورت)
 5. یک قطعه عکس (وکیل، موکل و شهود)
 6. پرداخت 100 یورو (آویز بانکی)

قابل توجه: در صورتیکه وکالتنامه قبلا ترتیب و به وکیل فرستاده شده باشد و موکل بخواهد در متن وکالتنامه بعضی از کلمات حقوقی را تزئید یا تصحیح نماید، در آن صورت وکالتنامه جدید در بدل اخذ محصول معیین ترتیب و در متن وکالتنامه جدید، وکالتنامه قبلی باطل اعلان می گردد.

وکالتنامه های ترتیب یافته، زمانی در داخل کشور اعتبار دارند که در ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه تایید و در دیوان قضایی (محکمه وثایق مربوطه ) ثبت گردند.

نوت: فورم درخواست وکالت توسط این نمایندگی تکمیل می گردد.

ترتیب وثیقه حصر وراثت Certificat d’héritier

 شرایط وثیقه حصر وراثت:

حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی ورثه،  یکی از وارثین و یا وکیل قانونی شان ترتیب شده میتواند و نیازی به حضور تمام ورثه در هنگام ترتیب وثیقه نمی باشد.

 1. نام همه وارثین چه در داخل یا خارج از کشور باید مشمول وثیقه حصر وراثت گردند.
 2. حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد که معرفت کامل با متقاضی داشته باشند.
 3. ارائه مدرک هویتی معتبر از متوفی.
 4. تکمیل فورم درخواست.
 5. پرداخت 100 یورو (آویز بانکی).