Modalité de procuration وکالت

ترتیب وکالت نامه Procuration
شرایط ترتیب وکالت نامه:
  1. حضور بلاقید و شرط موکل و شهود.
  2. حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه شرط نیست ولی درج مشخصات کامل وکیل (نام، نام پدر، نام پدرکلان، شماره ثبت، صفحه، و جلد تذکره ، محل تولد و در صورت امکان نصب فوتو) به اساس مدارک هویتی معتبر لازمی می باشد.
  3. ارائه سند معتبر از موضوع مورد وکالت مانند قباله شرعی و معلومات مکمل از حدود اربعه
  4. پرداخت 100 یورو (آویز بانکی)

قابل توجه: در صورتیکه وکالتنامه قبلا ترتیب و به وکیل فرستاده شده باشد و موکل بخواهد در متن وکالتنامه بعضی از کلمات حقوقی را تزئید یا تصحیح نماید، در آن صورت وکالتنامه جدید در بدل اخذ محصول معیین ترتیب و در متن وکالتنامه جدید، وکالتنامه قبلی باطل اعلان می گردد.

وکالتنامه های ترتیب یافته، زمانی در داخل کشور اعتبار دارند که در ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه تایید و در دیوان قضایی (محکمه وثایق مربوطه ) ثبت گردند.

نوت: فورم درخواست وکالت توسط این نمایندگی تکمیل می گردد.

ترتیب وثیقه حصر وراثت Certificat d’héritier

 شرایط وثیقه حصر وراثت:

حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی ورثه،  یکی از وارثین و یا وکیل قانونی شان ترتیب شده میتواند و نیازی به حضور تمام ورثه در هنگام ترتیب وثیقه نمی باشد.

  1. نام همه وارثین چه در داخل یا خارج از کشور باید مشمول وثیقه حصر وراثت گردند.
  2. حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد که معرفت کامل با متقاضی داشته باشند.
  3. ارائه مدرک هویتی معتبر از متوفی.
  4. تکمیل فورم درخواست.
  5. پرداخت 100 یورو (آویز بانکی).

اوقات کار: دوشنبه الی جمعه (5 روز کاری) از ساعت 9:00 الی 12:30