Les tarifs

جدول هزینه خدمات امور قونسلی سفارتکبرای ج. ا. افغانستان در پاریس:

 

صدور وکالتنامه:  100 یورو
صدور ابراء خط:  100 یورو
حصر وراثت:  100 یورو
تصدیق اسناد مربوط به ازدواج:  40 یورو
تصدیق اسناد تجارتی و گمرکی:  100 یورو
تصدیق اسناد تحصیلی:  8 یورو
تصدیق اسناد تولدی:  8 یورو
تصدیق شرکت های سیاحتی و زیارتی:  80 یورو
تصدیق ترجمه اسناد مجردی:  16 یورو
اسناد مریضی و فوتی:  رایگان
تصدیق تولدی:  8 یورو
تصدیق عدم مسئولیت جرمی: 8 یورو
اصولنامه ازدواج: 8 یورو
تصدیق ملیت: 8 یورو
پاسپورت جدید بیومتریک: 125 یورو (مدت اعتبار پنج سال)
تمدید پاسپورت:  دارنده گان پاسپورت های دست نویس میتوانند با اسناد معتبر افغانی (تذکره تصدیق شده از طرف وزارت امور داخله و خارجه ج.ا.ا) خود به سفارت مراجعه نموده، تقاضای پاسپورت جدید نمایند.
ورقه عبوری:  رایگان