تثبیت هویت تذکره

آنعده از هموطنانی که در حال حاضر ثبت و تصدیق تذکره تابعیت در ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ج.ا.ا برایشان میسر نیست، باید قبل از ارائه درخواست صدور پاسپورت، تصدیق و ترتیب اسناد، تصدیق و ترتیب وثایق متفرقه، وکالت نامه و دیگر خدماتی که تثبیت هویت افغانی فرد متقضی لازمی می باشد، کاپی اسکن شدۀ تذکره های خویش را هرچه سریعتر از طریق فورم تثبت هویت تذکره به این نمایندگی ارسال نمایند. بخش قونسلی این نمایندگی پس از طی مراحل تثبیت هویت  تذکره از جانب ادارۀ ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی، از طریق ایمیل و یا شماره تیلفون درج گردیده در فورم تثبیت هویت تذکره با شما در تماس خواهند گردید.

قابل توجه: تثبیت هویت تذکره تابعیت (تایید تذکره تابعیت) به منظور جلوگیری از سوء استفاده از هویت افغانی و جعل تذکره تابعیت صورت می گیرد و جایگزین تصدیق تذکره تابعیت نمی گردد.

لطفاً قبل از ارسال تذکره تابعیت خویش به موارد ذیل توجه نمایید:

  1. کاپی تذکره باید اسکن شده و در فرمت PDF به این نمایندگی ارسال گردد.
  2. تمامی جزئیات تذکره باید خوانا و در حد ممکن واضع باشند.
  3. مدت زمان مورد نیاز برای تصدیق تذکره از طریق این نمایندگی بین 3 الی 6 هفته می باشد.

لطفاً قبل از اطمینان از تثبیت هویت تذکره خویش، از مراجعه به این نمایندگی اکیداً خودداری نمایید.

توجه: در صورت پایین بودن کیفیت کاپی اسکن شدۀ تذکره، مسئولیت به تعویق افتادن روند تثبیت هویت تذکره تابعیت به عهدۀ شخص متقاضی می باشد.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.