تذکره تابعیت

تذکره سند تابعیت یا شهروندی افغانستان است که در آن شهرت مکمل شخص به شمول نام، نام پدر، نام پدر کالن، محل تولد، عمر، و مشخصات دیگر و هم چنان مشخصات صدور سند به شمول شمارة ثبت، صفحه، کتاب ثبت و سال صدور سند، درج می باشد. این سند از طرف ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، وزارت امور داخله، صادر می گردد و یک نقل آن در کتاب یا دیتابیس مربوطه ثبت می شود که در هنگام مراجعه و ضرورت، با مقابلۀ شماره و مشخصات ثبت از اصلیت سند تصدیق شده می تواند.

توجه: در صورتیکه قبلاً تذکره ی تابعیت دریافت ننموده اید و یا تذکره ی شما مفقود، حریق و یا فرسوده شده است به رهنمود درخواست تذکره غیابی مراجعه نمایید.

تصدیق تذکره

تمامی تذکره های تابعیت ارائه شده به بخش قونسلی این نمایندگی (علی الخصوص هنگام طرح درخواست پاسپورت) باید قبلاً به یکی از طُرُق ذیل تصدیق و یا تثبیت هویت گردیده باشند:

  1.  تصدیق تذکره پس از ثبت و تصدیق ریاست امور قونسلی
  2.  تثبیت هویت تذکره توسط ادارۀ ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی

برای دریافت معلومات بیشتر، لطفاً بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

چگونه تذکره جدید دریافت نموده می توانم؟

در صورتیکه قبلاً تذکره ی تابعیت دریافت ننموده اید و یا تذکره ی شما مفقود، حریق و یا فرسوده شده است به رهنمود درخواست تذکره غیابی مراجعه نمایید.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.