وثیقه حصر وراثت

وثیقه حصر وراثت سندیست که طی آن سه نفر اقرارکننده به وفات مورث و انحصار ورثه مستحق الارث متوفی اقرار می نمایند. این وثیقه به منظور ترکه و تقسیم جایداد، فروش جایداد، اخذ حقوق تقاعد، معاملات متوفی با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دعوای متروکه ترتیب می گردد. به عبارت ساده تر، وثیقه حصر وراثت سندیست که براساس آن ورثه مستحق الارث متوفی تثبیت و مشخص می گردد.

نکات مهم:

 • کتمان و یا پنهان نمودن ورثه موجب باطل گردیدن وثیقه حصر وراثت گردیده و جرم پنداشته می شود.
 • حضور تمام ورثه در هنگام ترتیب وثیقه حصر وراثت لازمی نمی باشد.
 • اقرارکنندگان از جملۀ ورثه مستحق الارث بوده نمی توانند.
 • اقرارکنندگان هم زن و هم مرد بوده می توانند.
 • شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل قبول می باشد.

شرایط ترتیب وثیقه حصر وراثت:

 1. حضور یکتن از ورثه مستحق الارث (متقاضی)، سه نفر اقرارکننده و دو نفر شاهد در وقت ملاقات تعیین شده (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
 2. خانه پُری کامل فورم وثیقه حصر وراثت مطابقِ رهنمود.

متقاضی:

 1. ضمیمه نمودنِ فوتوکاپی تذکره تابعیت.
 2. ضمیمه نمودن درخواست نامه دستنویس (عریضه) با ذکر: تاریخ، محل و دلیل وفات متوفی، شهرت مکمل، سن و نمبر تذکره یا پاسپورت تمامی ورثه مستحق الارث و دلایل ترتیب وثیقه حصر وراثت.
 3. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشورِ محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
 4. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت(ATTESTATION D’HEBERGEMENT)  و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس  متقاضی در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
 5. ضمیمه نمودن سند تصدیق وفات متوفی.
 6. ضمیمه نمودن فوتوکاپی تذکره تابعیت و دیگر اسناد هویت متوفی.

 هریک از اقرارکنندگان:

 1. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشورِ محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
 2. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت (ATTESTATION D’HEBERGEMENT)  و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس  شاهد در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
 3. ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس  جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).

 هریک از شهود:

 1. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشورِ محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
 2. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت (ATTESTATION D’HEBERGEMENT)  و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس  شاهد در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
 3. ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس  جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).

برای دریافت معلومات بیشتر بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

طی مراحل وثیقه حصر وراثت در افغانستان

وثیقه حصر وراثت تنها پس از تایید ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ج.ا.ا و ثبت در دیوان قضایی (محکمۀ وثایق مربوطه) در داخل کشور قابل اعتبار می باشد. لطفاً قبل از طی مراحل وثیقه حصر وراثت در مراجع نامبرده از مراجعه به محاکم کشور خودداری نمایید.

شمارۀ مکتوب وثیقه حصر وراثت را چگونه دریافت نمایم؟

در صورتیکه آدرس ایمیل تان را درج عریضه نموده باشید، یک کاپی وثیقه حصر وراثت و مکتوب به همراه شمارۀ آن به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد.

اگر حداکثر یک هفته پس از ترتیب وثیقه حصر وراثت ایمیلی دریافت ننموده اید:

 • بعضاً ایمیل های ارسالی این نمایندگی توسط سیستم امنیتی خدمات ایمیل از دوسیه ایمیل های وارده حذف می گردند. از دوسیه JUNK و یا SPAM در صفحه ی خدمات ایمیل تان بازدید نمایید.
 • در صورتیکه در دوسیه های نامبرده نیز اثری از ایمیل نباشد با بخش قونسلی سفارت از طریق صفحۀ »تماس با ما» در ارتباط شوید. لطفاً در پیام شمارۀ وثیقه حصر وراثت و تاریخ ترتیب آنرا ذکر نمایید.

چه کسانی می توانند شهادت بدهند؟

هر شخصی که عاقل، بالغ و دارای اهلیت کامل حقوقی و قانونی باشد (به سن 18 سالگی رسیده باشد) و با اقرارکنندگان، متوفی و متقاضی معرفت کامل داشته باشد می تواند به خواست خود درمجلس ترتیب وثیقه حصر وراثت حاضر گردیده و شهادت بدهد. شهودِ معرفت از ادای شهادت خویش مسئول و پاسخگو می باشند:

 • شهادت اشخاصیکه شرایط ترتیب وثیقه حصر وراثت (شرایط 13-15) را دارا نباشند به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
 • نصاب شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن می باشد.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.