وثیقه حصر وراثت

توجه: ترتیب وثیقه حصر وراثت بدون دریافت وقت ملاقات به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد!
برای دریافت وقت ملاقات، اینجا کلیک نمایید.
لطفاً عین مراجعه تمامی اسناد ذکر گردیده در شرایط ترتیب وثیقه حصر وراثت (به همراه کاپی اسناد) را با خود داشته باشید. در صورت عدم موجودیت هریک از شرایط ذیل، درخواست شما ناکامل می باشد و باید وقت ملاقات جدید اخذ نمایید.

 

 شرایط وثیقه حصر وراثت:

حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی ورثه،  یکی از وارثین و یا وکیل قانونی شان ترتیب شده میتواند و نیازی به حضور تمام ورثه در هنگام ترتیب وثیقه نمی باشد.

  1. نام همه وارثین چه در داخل یا خارج از کشور باید مشمول وثیقه حصر وراثت گردند.
  2. حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد که معرفت کامل با متقاضی داشته باشند.
  3. ارائه مدرک هویتی معتبر از متوفی.
  4. تکمیل فورم درخواست.
  5. پرداخت 100 یورو (آویز بانکی).