پرداخت هزینه ی خدمات قونسلی

لطفاً قبل از پرداخت هزینه ی خدمات قونسلی به شماره حساب این نمایندگی، تمامی موارد ذیل را مطالعه نمایید.

پرداخت هزینه:

هزینه خدمات قونسلی باید از طریق La Bank Postale و بصورت Mandat Compte به شماره حساب این نمایندگی واریز گردد.

ورق مخصوص آویز بانکی را از دفتر پُست دریافت نموده و نکات ذیل را خانه پُری نمایید:

  1. مشخصات فرستنده: نام، نام خانوادگی، آدرس، محل تولد  و امضای متقاضی.
  2. مشخصات دریافت کننده: نام و شماره حساب سفارت ج.ا.ا در پاریس.
  3. تشریحات: نوع درخواست

مشخصات بانکی:

پرداخت از طریق بانک پُستال:

Béneficiaire: Ambassade de la R.I. d’Afghanistan
N° de Compte Postale: CCP N°44 101 18X 033

پرداخت از طریق دیگر بانک ها:

IBAN: FR31 2004 1010 1244 1011 8X03 323
BIC: PSSTFRPPSCE

قابل توجه: آویز و یا سندِ پرداخت هزینه خدمات قونسلی، بدون مهر و یا ماشین نویسِ دفتر پُست و یا بانکی که انتقال بانکی را انجام داده است قابل قبول نمی باشند.

سوالات متداول:

انتقال بانکی / Virement Bancaire

انتقال بانکی هزینه خدمات قونسلی از داخل و یا خارج فرانسه  صرفاً با در نظرداشت موارد ذیل قابل پذیرش می باشد.

  1. 1. رسید انتقال بانکی باید توسط نمایندگی بانکی که انتقال را انجام داده است مهر و تایید گردیده باشد.
  2. 2.  نام و تخلص متقاضی و نوع خدمات در جزئیات انتقال بانکی  ذکر گردیده باشد. مثال: NOM Prénom / Passeport

شماره حساب:

BÉNÉFICIAIRE: Ambassade de la R.I. d’Afghanistan
IBAN: FR31 2004 1010 1244 1011 8X03 323
BIC: PSSTFRPPSCE

آیا درصورتیکه درخواستم قبول نگردد، هزینه مسترد می گردد؟

هزینه ی پرداخت گردیده به حساب این نمایندگی به هیچ وجه مسترد نمی گردد. لطفاً قبل از تحویل هزینه به حساب این نمایندگی از داشتن شرایط درخواست هریک از خدمات قونسلی اطمینان حاصل نمایید.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.