Certificats Divers تصادیق

تصادیق متفرقه شامل اسناد ذیل می گردد:

توجه: لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس بخش مربوط به سند مورد نیاز خویش را مطالعه نموده و در مطابقت با شرایط ذکر گردیده درخواست خویش را مطرح نمایید.

درخواست هایی که شرایط درخواست را دارا نباشند، به هیچ وجه از جانب بخش قونسلی پذیرفته نخواهند شد.