بیست و شش دلو، خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان

بیست و شش دلو مصادف است به خروج نیروهای قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان (رخصتی عمومی در افغانستان)، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و بخش قونسلی آن همچنان سه شنبه ۱۴ فبروری ۲۰۱۷ تعطیل میباشد.

l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan (y compris son Service Consulaire) sera fermée au public le mardi 14 février 2017.