به نمایندگی از همکاران سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در پاریس

بدین وسیله از خدمات شایسته ی آقای احمد ادریس امانی که به حیث مستشار این سفارت برای مدت چهار سال اجرای وظیفه نموده و در این جریان برای مدت شش ماه بعد از ختم ماموریت دیپلوماتیک جناب دکتور اسد عمر سفیر اسبق، از امور سفارت نیز سرپرستی کردند، ابراز سپاس مینمایم

ضمن قدر دانی از خدمات نیک ایشان، برای موصوف در ماموریت ها و وظایف بعدی توفیق خواهانم

عبدالرحمن وردک

شارژدافیر