ماتم ملي در افغانستان

سفارت و نمايندگي دايمي جمهوري إسلامي افغانستان درفرانسه به تاسي از فرمان مقام عالي رياست جمهوري افغانستان مبني بر اعلان ماتم ملي، بخاطر حوادث اخير تروريستي در كشور عزيز ما افغانستان و به منظور ارج گذاري به خون شهداي حوادث  اخير بيرق سه رنگ كشور را به حالت نيمه بر افراشته در آورد. قابل ذكر است كه اين نمايندگي ختم قران عظيم الشأن را به منظور إتحاف دعا بروح شهدا و صحت يابي مجروحين حوادث اخير نيز انجام داده است.

از بارگاه ايزد منان استدعا داريم تا در كشور عزيز ما افغانستان صلح و ثبات دايمي مستقر گردد.