سفر کاری وزرای مالیه و معادن ج.ا.افغانستان به پاریس

جناب عمر زاخیلوال وزیر مالیه و جناب وحیدالله شهرانی وزیر معادن ج.ا.افغانستان جهت انجام یک سفر کاری و اشتراک در کنفرانس جهانی EITI از تاریخ 28 فبروری الی 3 مارچ را در پاریس سپری نمودندMinistres Zakhailwal et Sharani.

بخشی ازاین مسافرت را ملاقات ها با مقامات فرانسوی و قسمت دیگر آنرا دیدار و صحبت با نمایندگان شرکت های فرانسوی در سکتور های معادن، انرژی، مواصلات، ساختمان و سایر موارد احتوأ مینمود.

در خلال این مسافرت، هیأت افغانی به همراهی جناب عمر صمد سفیر افغانستان با آقای Pierre Lellouche وزیر دولت در تجارت خارجه و آقای Henri de Raincourt وزیر همکاری های بین المللی در وزارت خارجۀ فرانسه ملاقاتهای داشتند. ضمن این صحبت ها فرانسه وعده سپرد تا نه تنها به تعهدات فعلی خود پابند بماند بلکه سعی مزید بخرچ دهد تا سکتور خصوصی این کشور را برای سهمگیری در برنامه های انکشافی و باز سازی افغانستان تشویق نماید. جانب افغانی در مقابل از فرصت های که برای کشف و استخراج معادن، سرک سازی و اعمار خطوط آهن، تولید و انتقال انرژی و سایر پروژه های انکشافی وجود دارد توضیحات مفصلی بیان داشت.

علاوتاً، هیأت افغانی در میز مدوریکه از جانب  MEDEF ( تحریک شرکت های فرانسه ) ترتیب گردیده بود اشتراک نموده و با نمایندگان شرکت های علاقمند به سرمایه گزاری در افغانستان دیدار نمودند.

هر دو وزرای مالیه و معادن افغانستان در برنامه های مطبوعاتی نیزسهم گرفتند. همچنان شام چهارشنبه در ضیافتی که به افتخار شان در مقر سفارت افغانستان ترتیب گردیده بود حضور یافتند.