روز جهانی کارگر

سفارت جمهوري اسلامی افغانستان به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر

روز دوشنبه 10 ثور و سه شنبه 11ثور 1397 مطابق (30 اپریل و اول می 2018)

تعطیل میباشد

Fête du travail 2018

A l’occasion de la fête du travail 2018,
l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan

sera fermée au public

le lundi 30 avril et mardi 1 mai 2018