اطلاعیه

بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا. در فرانسه در روزهای جمعه مسدود میباشد و این روز اختصاص یافته است به توزیع پاسپورت و سایر تصادیق متفرقه؛ مراجعین محترم مطلع باشند.

یادداشت: کسانیکه در روزهای جمعه وقت ملاقات اخذ نموده اند، به روز دوشنبه آینده آن  تشریف بیآورند.   با احترام