اطلاعیه

 

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم پاریس در نظر دارد تا عنقریب میزبان جلسۀ هماهنگی بین انجمن های افغان مقیم فرانسه باشد.

جلسۀ مذکور به هدف تکمیل معلومات در رابطه به فعالیت انجمن ها، اتحادیه ها، مجتمع های افغانهای مقیم فرانسه جهت معرفی بهتر آنها و همچنان آگاهی از اولویت ها و دستآوردهای انجمنها و بالاخره بحث روی چگونگی استفاده بهتر از تجارب فعالین نهادهای متذکره  در مقر سفارت دایر خواهد شد.

از این رو از همه انجمن های افغان مقیم فرانسه که خواهان شرکت در جلسه مذکور  باشند، صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا فورم اشتراک در جلسه را خانه پری نموده و به ایمیل آدرس culturel@ambafghanistan-fr.com بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم پاریس ارسال نمایند.

تذکر: در صورتیکه مسوول و یا نماینده های محترم انجمن ها نظر به معاذیر نتوانند در جلسه موصوف حضور یابند، می توانند، در صورت علاقمندی، دیدگاه، پیشنهاد و یا تجارب شان را  در زمینه،  از طریق سکایپ،  با ما اشتراک کنندگان جلسه شریک سازند.

با احترام

بخش امور فرهنگی سفارت جموری اسلامی افغانستان در فرانسه

فورم اشتراک در جلسۀ هماهنگی انجمن های افغانها مقیم فرانسه

  نام انجمن 1
  عرصۀ فعالیت 2
  موسس 3
  تاریخ تاسیس 4
  محل (اداره) ثبت 5
  مقر /  دفتر مرکزی 6
  تعداد اعضای دایمی 7
  حوزۀ فعالیت 8
  تعداد مستفید شوندگان فعالیت هان انجمن 9
  ذکر یکی از نمونه های فعالیت عمدۀ انجمن 10
  تاریخ خانه پری فورم 11