اطلاعیه

په فرانسه کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت د چهارشنبی په ورځ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ (1 می ۲۰۱۹)، د کارګر د ورځی  په مناسبت رخصت دی؛ محترم مراجعین دی مطلع اوسی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه به مناسبت روز کارگر-رخصتی رسمی در فرانسه- روز چهارشنبه مورخ ۱۰ثور ۱۳۹۸ (۱ می ۲۰۱۹) تعطیل میباشد؛ مراجعین محترم مطلع باشند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A l’occasion de la fête du travail 2019, l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan sera fermée au public Le Mercredi 1 Mai 2019.